Košík 0 Kč
Celková cena:
0 Kč
Počet produktů:
K pokladně Košík je prázdný Zboží v košíku

  Reklamace a vrácení zboží

  Reklamační řád pro podnikatele a právnické osoby (B2B)


  1. Úvodní ustanovení


  1.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady dle tohoto reklamačního řádu a dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v jeho platném znění.


  1.2. Prodávající, CDD s. r. o.,  se sídlem ve Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2,  IČ: 24251674, DIČ: CZ24251674, je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. 


  1.3. Kupující je podnikatel, nepodnikající právnická osoba nebo spotřebitel. 


  a) Podnikatel je právnická nebo fyzická osoba naplňující znaky uvedené v ustanoveních § 420–422 občanského zákoníku.
  b) Nepodnikající právnická osoba je právnická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (např. nadace a obecně prospěšné společnosti).
  c) Spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a mimo rámec samostatného výkonu svého povolání ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku.


  2. Odpovědnost prodávajícího za vady


  2.1. Prodávající je povinen vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v době odpovědnosti za vady.

  2.2. Pokud dodané zboží nemá obvyklé vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

  2.3. Podnikatel musí reklamaci u prodávajícího uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, a to zpravidla následující pracovní den po převzetí zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, může podnikatel u prodávajícího uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 let od převzetí. 

  2.4. Spotřebitelé a nepodnikající právnické osoby mohou reklamaci u prodávajícího uplatnit nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedeno jinak.

  3. Odstranitelné vady

  3.1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve lhůtě uvedené v tomto reklamačním řádu. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

  3.2. Kupující může u prodávajícího uplatnit podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti, nikoli celé věci.

  3.3. Doba od uplatnění reklamace až do doby řádného vyřízení reklamace se do běhu doby odpovědnosti za vady nepočítá.

  3.4. Nelze-li vadu odstranit v době uvedené v tomto reklamačním řádu a kupujícímu by tak vznikly obtíže, které po něm nelze spravedlivě požadovat, může kupující požadovat dodání nového zboží.


  4. Neodstranitelné vady


  4.1. Za neodstranitelné vady se považují vady, které nelze ve lhůtě uvedené v tomto reklamačním řádu odstranit.

  4.2. Pokud má zboží neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad nebo dodání nové součásti bez vad.

  5. Odstoupení od smlouvy


  5.1. Není-li oprava nebo dodání nového zboží dle výše uvedeného možné, může kupující od smlouvy odstoupit


  6. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího


  6.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vadu, o které kupující před převzetím zboží věděl nebo ji sám způsobil.

  6.2. Prodávající neodpovídá dále za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, vady způsobené atmosférickými či chemickými vlivy nebo vady způsobené nevhodným skladováním po převzetí zboží kupujícím. Dále prodávající neodpovídá za vady způsobené neodbornou obsluhou, nesprávným používáním zboží v rozporu s jeho technickým určením a způsobem jiným než obvyklým nebo uvedeným v návodu. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly chybnou montáží, nešetrným zacházením, násilným zacházením a neodbornou manipulací ze strany kupujícího. 
  Prodávající také neručí za poškození zboží samotným zákazníkem nebo vady způsobené zásahem třetích osob.

  6.3. Dobu odpovědnosti za vady nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Za vadu nelze považovat ani změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

   

  7. Postup při reklamaci


  7.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu. Reklamaci je důležité předem oznámit na email: info@coffeemarket.cz, kde se společně s prodávajícím domluví na dalším postupu.  

  7.2. V případě, že se společně domluví na zaslání zboží k reklamaci, nikdy neposílat jako zásilku do vlastních rukou, nebo na dobírku. Zboží k reklamaci se zasílá na náklady kupujícího. 

  Adresa pro reklamaci či vrácení zboží: 

  CDD s.r.o. 

  Areál Vrbovka, II. patro, budova A

  Vrbova 19

  147 00 Praha 

   

  7.3. Zboží by mělo být při dodání k reklamaci zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté, suché a kompletní.


  7.4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího (nejlépe dokladem o koupi). 


  7.5. Vadu zboží a požadavek na způsob vyřízení reklamace kupující specifikuje do přiloženého dokladu. 

  7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta běží ode dne předání zboží prodávajícímu k posouzení reklamace (nikoliv ode dne oznámení reklamace, pokud nebylo současně předáno reklamované zboží).

  7.7. Podnikatel/obchodní partner je povinen zboží zaslat do 3 pracovních dní od převzetí reklamace od jeho zákazníka tak, aby bylo doručeno do 5 pracovních dní k rukám prodávajícího, má-li podnikatel/obchodní partner zájem dostát 30denní reklamační lhůty vůči svým zákazníkům.

  8. Zvláštní práva spotřebitelů


  8.1. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

  8.2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dní v případě standardní dvouleté doby odpovědnosti za vady. V případě smluvní záruky za jakost nad rámec zákonné odpovědnosti za vady do 75 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. Tato lhůta běží ode dne předání zboží prodávajícímu k posouzení reklamace (nikoliv ode dne oznámení reklamace, pokud nebylo současně předáno reklamované zboží). O vyřízení reklamace je prodávající povinen spotřebitele vyrozumět podle své volby písemně, e-mailem, SMS nebo telefonicky. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. 

  8.3. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

  8.4. Odpovědnost prodávajícího za vady se vůči spotřebiteli dále řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

  8.5. Prodávající a spotřebitelé mají povinnost veškeré spory řešit smírně. Pro případy, kdy se smírného řešení nepodaří dosáhnout, se kterákoliv ze smluvních stran může obrátit na místně a věcně příslušný soud.

  8.6. Spotřebitel má dále možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Spotřebitel má možnost u zboží zakoupeného online zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů online dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

  8.7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet
  promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

  9. Závěrečná ustanovení

  9.1. Tento reklamační řád je účinný od 01.01.2021. 


  Souhlas s použitím souborů cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Další informace
  Souhlasím s použitím všech souborů cookies.
  Odmítnout, využívat pouze technické cookies.

  Zboží bylo vloženo do košíku

  Doporučujeme dokoupit

  Opravdu chcete vyprázdnit košík?